Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Artykuł 2: Zarząd [cz. 2]

 

III.

ZARZĄD GENERALNY

   

A. Przełożony Generalny i jego radcy

365.

Współpraca

Przełożony Generalny w trosce o rozwój oraz o koordynację życia i apostolskiej misji Stowarzyszenia w różnych jego aspektach przydziela radcom, współodpowiedzialnym za kierowanie całym Stowarzyszeniem, odpowiednie dziedziny pracy i określa ich zakres, mając przy tym na uwadze postanowienie nru 105.

366.

Kontakty z prowincjami * Wizytacja

Przełożony Generalny utrzymuje częste kontakty z prowincjami, mające na celu inspirowanie i ożywianie ustawicznej odnowy.

W okresie swego urzędowania Przełożony Generalny odwiedzi - zgodnie z normami prawa - przynajmniej raz wszystkie prowincje, regie i wspólnoty miejscowe. Może to uczynić również za pośrednictwem któregoś ze swych radców; gdyby jednak chciał zlecić wizytację całego Stowarzyszenia kapłanowi po wiecznej konsekracji, nie należącemu jednak do Rady, potrzebuje do tego jej zgody.

367.

Zjazdy wyższych przełożonych

W celu umocnienia jedności oraz współdziałania prowincji i regii, a także celem rozstrzygania ewentualnych problemów i wspólnego planowania Przełożony Generalny - za zgodą radców - zwołuje, jak to przewidziano w nrze 131, co pewien czas na doradczy zjazd przełożonych prowincji i regii, bądź wszystkich razem, bądź też według określonych regionów.

368.

Uprawnienia

Przełożony Generalny może:

1) wydawać każdemu członkowi nakazy lub polecenia, dotyczące całego Stowarzyszenia albo jego części;

2) przenosić członków na czas określony do innej prowincji czy wspólnoty miejscowej;

3) wcielić na stałe członka do innej prowincji, po uzyskaniu zgody jego samego i rad zainteresowanych prowincji.

369.

Rada Generalna Przypadki szczególne

Rada Generalna na swych posiedzeniach rozpatruje i rozstrzyga sprawy, o których mowa w nrze 132 i w odnoszącym się do niego Dodatku III.

W szczególnych przypadkach, celem zapewnienia ąuorum wymaganego do ważnego podjęcia decyzji, zgodnie z nrem 126 naszego prawa, Przełożony Generalny może wezwać na posiedzenie Rady, z pełnym prawem głosu rozstrzygającego: Prokuratora Generalnego, Administratora Generalnego i Sekretarza Generalnego.

 

 

 

   

B. Współpracownicy w Zarządzie Generalnym

370.

Prokurator

Prokurator Generalny, zgodnie z postanowieniem zawartym w nrze 133, reprezentuje Stowarzyszenie przed Stolicą Apostolską.

Za jego pośrednictwem należy załatwiać ze Stolicą Apostolską sprawy Stowarzyszenia, prowincji, wspólnot miejscowych i poszczególnych członków.

Prokurator bierze udział w posiedzeniach Rady z prawem głosu doradczego.

371.

Administrator

Administrator Generalny zarządza - zgodnie z prawem Stowarzyszenia - majątkiem Zarządu Generalnego i Stowarzyszenia jako takiego.

Uczestniczy w posiedzeniach Rady, zgodnie z postanowieniem zawartym w nrze 404.

372.

Sekretarz

Sekretarz Generalny pełni zadania określone w nrach 360 i 361. Ponadto troszczy się o redagowanie i publikowanie urzędowych akt Stowarzyszenia.

373

Postulator

Postulator - mianowany przez Przełożonego Generalnego na okres sześciu lat, po wysłuchaniu radców - troszczy się, według przepisów prawa, o sprawy beatyfikacji i kanonizacji członków Stowarzyszenia.

374.

Inni współpracownicy

Przełożony Generalny, po wysłuchaniu radców, mianuje Archiwistę Generalnego i bibliotekarza oraz ustanawia inne funkcje, o ile okażą się one niezbędne do usprawnienia prac w Zarządzie Generalnym.

 

 

 

   

C. Sekretariaty i komisje

375.

Mianowanie członków sekretariatów

Członkowie sekretariatów i komisji doradczych przy Zarządzie Generalnym otrzymują nominację od Rady Generalnej po uprzedniej konsultacji z zainteresowanymi zarządami. W zależności od uznania Rady Generalnej nominacja może być udzielona na okres sześciu lat lub na czas nieokreślony.

Przy Zarządzie Generalnym działają: Sekretariat ds. Apostolstwa, Sekretariat ds. Misji i Sekretariat ds. Formacji.

 

 

 

 

IV.

ZARZĄD PROWINCJALNY

   

A. Przełożony Prowincjalny i radcy

376.

Normy dotyczące wyborów

Radę Prowincjalną, o czym jest mowa w nrze 136 i w odnoszącym się do niego Dodatku II, wybiera się w dwóch głosowaniach: wstępnym i decydującym, przeprowadzanych pod odpowiedzialnością istniejącej Rady Prowincjalnej.

Rada Generalna może w szczególnych przypadkach odmówić - bezwzględną większością głosów - zatwierdzenia wyboru poszczególnych kandydatów; jednak wtedy muszą być w pełni zagwarantowane prawa bezpośrednio zainteresowanych członków.

377.

Współpraca w Radzie

Przełożony Prowincjalny przy współpracy członków Zarządu Prowincjalnego troszczy się o rozwój i koordynację życia oraz apostolstwa prowincji; powierza też każdemu z radców funkcje odpowiadające jego zdolnościom i doświadczeniu.

378.

Przydzielanie i przenoszenie członków

Przełożonemu Prowincjalnemu przysługuje prawo przydzielania członków do wspólnot miejscowych, przenoszenia ich do innych wspólnot oraz wysyłania, za zgodą radców, na tereny misyjne.

379.

Kontakty z Przełożonym Generalnym

Przełożony Prowincjalny utrzymuje żywą łączność z Przełożonym Generalnym i co najmniej dwa razy w roku informuje go o rozwoju prowincji.

W pierwszym kwartale każdego roku Przełożony Prowincjalny przesyła Radzie Generalnej relacje o życiu i stanie prowincji, załączając sprawozdanie z zarządzania i z sytuacji ekonomicznej, przygotowane przez Administratora Prowincjalnego.

Relację i sprawozdanie zatwierdza i podpisuje Rada Prowincjalną.

380.

Jedność i inicjatywa

Celem podtrzymywania jedności prowincji oraz wspierania inicjatyw wszystkich członków i współpracy między nimi, Przełożony Prowincjalny:

1) utrzymuje żywe kontakty z przełożonymi i współbraćmi, a szczególnie z domami formacyjnymi; zgodnie z wymogami prawa - przynajmniej raz w czasie swej kadencji odwiedza wszystkie wspólnoty prowincji, a w razie przeszkody zleca to jednemu z radców lub - za zgodą radców - kapłanowi po wiecznej konsekracji;

2) co pewien czas zwołuje na zjazd doradczy przełożonych wspólnot miejscowych oraz członków, stosownie do dziedzin ich pracy.

381.

Rada Prowincjalna * Przypadki szczególne

Rada Prowincjalną na swych posiedzeniach rozpatruje i rozstrzyga sprawy, o których mowa w nrze 141 i w odnoszącym się do niego Dodatku III.

Celem zapewnienia liczby głosów niezbędnych - zgodnie z postanowieniem nru 126 - do ważności uchwał, Przełożony Prowincjalny może w razie potrzeby zarządzić, by Administrator Prowincjalny wziął udział w posiedzeniach Rady z pełnym prawem do głosowania.

382.

Powierzanie innych funkcji

Celem usprawnienia prac w prowincji Przełożony Prowincjalny może, po wysłuchaniu zdania radców, wezwać do współpracy z Zarządem Prowincjalnym innych współbraci, przydzielając im odpowiednie funkcje.

 

 

 

   

B. Współpraca między prowincjami i regiami

383.

Współpraca

Wyżsi przełożeni troszczą się, zgodnie z postanowieniami naszego prawa, o pogłębienie współpracy między prowincjami.

Zwoływanie, skład i zadania spotkań międzyprowincjalnych ustalają wspólnie zainteresowane zarządy, które powinny powiadomić o tym Zarząd Generalny.

384.

Umowa

Umowy między prowincjami albo między prowincjami i regiami opracowują i podpisują właściwe rady prowincjalne lub regionalne. Umowy te wymagają zatwierdzenia Rady Generalnej. Także rozwiązanie umów lub zmiany istotnych elementów wymagają zatwierdzenia Rady Generalnej.

Umowa między prowincją a zależną od niej regią określi wzajemne ich prawa i obowiązki.

385.

Współpraca na misjach

Prowincje nie posiadające własnych misji niech w porozumieniu z Sekretariatem ds. Misji współpracują z misjami innych prowincji.

386.

Działalność w innej prowincji

Do rozwijania stałej działalności na terytorium innej prowincji wymagana jest ogólna lub specjalna zgoda odnośnego wyższego przełożonego.

Za zgodą Rady Generalnej można przyjmować parafie czy kościoły, których zadaniem jest opieka nad rodakami przebywającymi poza własnym krajem.

 

 

 

 

V.

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIEJSCOWEJ

387.

Przełożony i wspólnota

Przełożony Wspólnoty Miejscowej tak wypełnia swoje zadania, żeby wszyscy członkowie poczuwali się do współodpowiedzialności za organizację, życie i apostolską działalność wspólnoty.

388.

Rada Wspólnoty Miejscowej

Rada Wspólnoty Miejscowej na swych posiedzeniach rozpatruje i rozstrzyga sprawy, o których mowa w nrze 148 i w odnoszącym się do niego Dodatku III.

389.

Zebrania doradcze

Zebrania doradcze, poza przypadkami przewidzianymi przepisem nru 115, powinny być zwoływane wtedy, gdy trzeba podjąć ważne decyzje, gdy domaga się tego większość Rady Wspólnoty Domowej lub co najmniej jedna trzecia członków wspólnoty miejscowej.

W zebraniach tych biorą udział wszyscy członkowie danej wspólnoty po konsekracji wiecznej i czasowej; uczestnictwo członków po konsekracji czasowej w domach formacyjnych jest regulowane normami przewidzianymi przez Statuty Prowincjalne.

390.

Wspólnoty zależne od Zarządu Generalnego

W odniesieniu do wspólnot miejscowych, podlegających bezpośrednio Zarządowi Generalnemu, Przełożony Generalny sprawuje podobną władzę jak Przełożony Prowincjalny na terenie prowincji.

 

 

 

 

VI.

KOMISJE POŚREDNICTWA I ARBITRAŻU

391.

Pośrednictwo i arbitraż

Celem pośredniczenia oraz rozstrzygania poważniejszych sporów w Stowarzyszeniu istnieje przy Zarządzie Generalnym i przy Zarządzie Prowincjalnym osobna komisja.

Komisja przy Zarządzie Generalnym jest uprawniona do rozpatrywania sporów powstałych między Zarządem Generalnym a prowincjami lub członkami Stowarzyszenia, między prowincjami oraz między członkami różnych prowincji. Komisja przy Zarządzie Prowincjalnym jest kompetentna do rozpatrywania sporów powstałych między Zarządem Prowincjalnym a wspólnotami lub członkami prowincji, między wspólnotami oraz między członkami danej prowincji.

392.

Skład i wybór członków

Istniejące przy Zarządzie Generalnym i Zarządzie Prowincjalnym komisje pośrednictwa i arbitrażu składają się z trzech członków. Wybiera się również trzech ich zastępców. Nie mogą być nimi członkowie odnośnych zarządów. Wybiera ich odpowiednio Zebranie Generalne lub Zjazd Przełożonych Wyższych i Zebranie Prowincjalne. Pierwsi sprawują swój urząd przez sześć lat, powołani zaś przez Zebranie Prowincjalne przez trzy lata; jedni i drudzy mogą być wybierani na nowo.

393.

Przewodniczenie i regulamin

Komisje te, działając pod kierunkiem przewodniczącego wybranego przez samych członków, ustanawiają własny regulamin; sprawy zaś sobie powierzone załatwiają kolegialnie, według zasad sprawiedliwości i słuszności.

394.

Dobrowolność odwołania się do komisji

Odwoływanie się do komisji jest dobrowolne; jednak strony, które powierzyły sprawę komisji, są zobowiązane poddać się jej decyzji.

395.

 

Ten nr naszego prawa został skreślony przez XVI Zebranie Generalne w 1989 r., (por. Acta SAC XV, 22).